Σε εφαρμογή της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ. ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020, εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ-ΥΔ4 και Εγκ. 643/69472/24-09-2021, του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ λόγω του κατεπείγοντος, μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, επί των εξής θεμάτων:

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email, ή τηλεφώνου, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι σήμερα Τρίτη 02-11-2021 και τις ώρες από 12:00 έως 14:00.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί την Τετάρτη 3-11-2021 συνέρχεται η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για την εξέταση ΜΠΕ.

1. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Φωτοβολταϊκό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικές Ενέργειας, ισχύος 137,43 MW στη θέση “ΓΑΛΑΝΙΟ” της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την MAXIMUS TERRA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή και λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Ιλύος ΕΕΛ & λοιπών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στο υπ΄αρίθμ. 859 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής της Τ.Κ. Ακρινής, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης