10 θέσεις με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων στο ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π του Δήμου Εορδαίας.

Κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ  και να το υποβάλουν ταχυδρομικά , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15, 50200 Πτολεμαϊδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2463350119). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 17/11/21 έως και 26/11/21.

Συνημμένα:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΕ – ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ – ΥΕ