Φέρεται εις γνώσιν τών εύσεβών ένοριτών ότι τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίού 2021, 8:30μμ -12:30πμ., θά τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία στόν Ι.Μ.Ν. Αγίού Δημητρίού έπί τή έορτής τού ‘Αγίού ‘Ιακώβού (Τσαλίκη) τού έν Εύβοία.  Καθ’ όλη τή διάρκεια τής Άγρυπνίας θά τίθενται πρός προσκύνηση ‘Ιερά Λείψανα τού Αποστόλου ‘Ανδρέου, τού ‘Αποστόλου Θωμά, τού Αγίου Θεοδώρου, τού Αγίου Χριστοφόρου, τού Αγίου Παντελεήμονος, τών Αγίων Αναργύρων καί τής Αγίας Παρασκευής.