Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, στην απόρριψη της Πράξης «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης, και Αρχειοθέτησης πολεοδομικού αρχείου Δήμου Κοζάνης κι Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων Διεύθυνσης Πολεοδομίας Κοζάνης», ύψους 1.075.080 ευρώ, αποφάσισε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας). Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’:  Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης. Ο φάκελος ήταν ελλιπέστατος και δεν προσκομίσθηκαν, αν και ζητήθηκαν, μια σειρά από σημαντικά προαπαιτούμενα. Ο δυνητικός δικαιούχος, δηλαδή ο Δήμος Κοζάνης δύναται να υποβάλει ένσταση.

Επίσης απορρίφθηκε η αίτηση χρηματοδότησης, για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Κοζάνης, της πράξης «Ευφυές πληροφοριακό σύστημα διαχελιρισης υδατικών πόρων κι έξυπνες εφαρμογές ύδρευσης προς τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης”, ύψους 434.000 ευρώ. Και σ’ αυτή την περίπτωση φάκελος ήταν ελλιπέστατος και δεν προσκομίσθηκαν, αν και ζητήθηκαν, μια σειρά από σημαντικά προαπαιτούμενα. Ο δυνητικός δικαιούχος, δηλαδή η ΔΕΥΑ Κοζάνης δύναται να υποβάλει ένσταση.

Παράλληλα για παρόμοιους ή παρεμφερείς λόγους, είχαμε και τις απορρίψεις χρηματοδοτήσεων για τις παρακάτω πράξεις:

Για το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: 1) “Απόρριψη της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056636 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» ” & 2) Απόρριψη της Πράξης «Υπηρεσίες Νέφους για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5056569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Για το ΤΕΕ/τμ. Δ. Μακεδονίας: Απόρριψη της Πράξης «Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 5060699 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Για το Επιμελητήριο Γρεβενών: Απόρριψη της Πράξης «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου Γρεβενών» με Κωδικό ΟΠΣ 5062106 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Για το Δήμο Αμυνταίου: Απόρριψη της Πράξης «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στον Δήμο Αμυνταίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5067236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Για το Επιμελητήριο Κοζάνης: Απόρριψη της Πράξης «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5067355 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

 

kozan.gr