Στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 4719/13-01-2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», υπεβλήθη η πράξη με τίτλο ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος».

Με την υπ’ αριθμ.  88980/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ6Ρ546ΜΤΛ6-ΨΤ9) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α Εορδαίας Ν. Κοζάνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού». εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της πράξης (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 148.502,22 € (με ΦΠΑ) εκ των οποίων τα 119.759,85€ θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) και τα 28.742,37€ θα καλυφθούν από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ λόγω μη επιλεξιμότητας τους.

Η εγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:

  1. Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) ΔΕΥΑ Εορδαίας
  2. Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Εορδαίας

                                                               Από την Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Ε.