Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, στην ανάθεση της εκπόνησης μελετών έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης της Κοζάνης, με στόχο την επίλυση των αντίστοιχων χρόνιων προβλημάτων στην απορροή των ομβρίων υδάτων στην εν λόγω περιοχή, προχωρά ο Δήμος Κοζάνης.  Η περιοχή μελέτης χωροθετείται εντός των ορίων της πόλης της Κοζάνης, καθώς και σε περιαστικές εκτάσεις στα νότια και δυτικά αυτής. Εμπίπτει εντός των ορίων της ∆ημοτικής Ενότητας Κοζάνης , του ∆ήμου Κοζάνης που εντάσσεται στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Οι λεκάνες απορροής που αφορούν την περιοχή μελέτης, καλύπτουν συνολική έκταση της τάξης των 6 km2.

Η σχετική μεγάλη πυκνότητα ανάπτυξης του αστικού ιστού της Κοζάνης, με αρκετές οδούς μικρού πλάτους και το μεγάλο ποσοστό κάλυψης του αστικού χώρου από δομημένες επιφάνειες (πυκνή δόμηση κτηρίων), αφενός συνεπάγονται αυξημένους συντελεστές απορροής ομβρίων και αφετέρου δυσχεραίνουν την κατασκευή νέων δικτύων ομβρίων υδάτων ή/και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων. Οποιαδήποτε παρέμβαση για τη βελτίωση των αποχετευτικών δικτύων, προκαλεί εν δυνάμει προβλήματα και αναστάτωση στις λειτουργίες της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ∆ήμου Κοζάνης το αποχετευτικό δίκτυο της Κοζάνης είναι κατά κύριο λόγο παντορροϊκό (το σύστημα, που λειτουργεί με κοινό αγωγό αποχέτευσης για τα ακάθαρτα και τα βρόχινα νερά). Αυτό καλύπτει σήμερα όλη την πόλη της Κοζάνης και οι κύριοι κλάδοι του συμβάλλουν στην περιοχή της οδού Μακρυγιάννη στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του παντορροϊκού δικτύου, με κατεύθυνση προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρυδίτσας. Τμήμα του δικτύου έχει σχετικά πρόσφατα κατασκευαστεί (2005), και συλλέγει αμιγώς όμβρια ύδατα, κατόπιν εφαρμογής μελέτης που εκπονήθηκε το 2000 με σκοπό την αποσυμφόρηση του αποχετευτικού συστήματος της Κοζάνης. Ωστόσο, λόγω μη υλοποίησης του συνόλου του αντικειμένου του έργου που προβλεπότανε από τις παλαιότερες μελέτες και την τμηματική κατασκευή έργων αποχέτευσης κατά τη διάρκεια όλων των προηγούμενων ετών, εμφανίζονται προβλήματα σε διάφορες θέσεις του αστικού οδικού δικτύου. Τα προβλήματα, είναι επόμενο να γίνονται εντονότερα τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής (αύξηση ραγδαιότητας φαινομένων βροχοπτώσεων) όσο και την αυξημένη κάλυψη εδάφους από αδιαπέρατες επιφάνειες (δόμηση κτηρίων, ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια κλπ).

Ζητήματα όσον αφορά την αποτελεσματική αποχέτευση ομβρίων υδάτων εμφανίζονται σε διάφορες θέσεις στον αστικό ιστό της Κοζάνης. Ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή στρατοπέδων ρέματος Σιόποτου, η περιοχή μεταξύ των οδών Παπανδρέου και Αιανής (χαμηλά υψομετρικά σημεία με επακόλουθα πλημμυρικά φαινόμενα), καθώς και η οδός Παύλου Μελά, ως πλέον βασικός άξονας αστικών μετακινήσεων στην πόλη, στον οποίο πρέπεινα εξασφαλιστεί η επαρκής αποχέτευση ομβρίων υδάτων. Προβλήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και ανεπάρκειας του υφιστάμενου παντορροϊκού δικτύου εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές, όπως η περιοχή Αγ. Αθανασίου, η οδός Χαιρωνείας, η ευρύτερη περιοχή της οδού Γκέρτσου και σε τμήμα της οδού Βερμίου. Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό του ∆ήμου, για την αποφόρτιση της πόλης καιιδιαίτερα της νοτιο-δυτικής πλευράς αυτής, έχει μελετηθεί και πρόκειται να δημοπρατηθεί έργο τοπικών παρεμβάσεων στο αποχετευτικό δίκτυο της πόλης και κατασκευής κύριου συλλεκτήριου αγωγού , με τον οποίο θα μεταφέρονται τα όμβρια ύδατα σε παρακείμενο της πόλης ρέμα.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία νοτιοδυτικής πλευράς πόλης Κοζάνης» και το έργο έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά). Σύμφωνα με τη  μελέτη, οι προς υλοποίηση παρεμβάσεις αποσυμφόρησης του αποχετευτικού συστήματος της πόλης που θα κατασκευασθούν από την ∆ΕΥΑ Κοζάνης, θα βελτιώσουν ικανοποιητικά τις απορροές, έτσι που να είναι εφικτή η απορροή πλημμυρικής παροχής ομβρίων περιόδου
επαναφοράς τουλάχιστον 20ετίας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Αντιπλημμυρική Προστασία Νοτιοδυτικής Πλευράς Πόλης Κοζάνης» προβλέπει:
Κατασκευή νέου παράλληλου στον υφιστάμενο κεντρικό αποχετευτικό αγωγό προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αγωγού απομάκρυνσης των ομβρίων με υπερχείλιση. Ο νέος αυτός αγωγός θα είναι ορθογωνικής διατομής, θα ξεκινά από την συμβολή των μεγάλων αποχετευτικών αγωγών της πόλης στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό (ΚΑΑ) επί της οδού Μακρυγιάννη, από όπου θα παραλαμβάνει τις πλεονάζουσες παροχές λόγω βροχοπτώσεων και τελικά θα οδηγηθεί, μέχρι την εκβολή του στο ρέμα Φτελιάς, κατάντη του οικισμού Καρυδίτσας.
Κατασκευή αγωγού απομάκρυνσης των ομβρίων από τις οδούς Αιανής και Παπανδρέου, που σήμερα οδηγούνται στον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό της οδού Μακρυγιάννη. Ο αγωγός αυτός προτείνεται κυκλικής διατομής και θα καταλήγει επί
του προαναφερθέντος νέου κεντρικού αγωγού απομάκρυνσης των ομβρίων, από διαφορετική διαδρομή σε περιοχή εκτός πόλης.
Κατασκευή αγωγού ομβρίων επί της οδού Βογατσικού για την αποσυμφόρηση της περιοχής. Ο αγωγός θα συλλέγει όμβρια από εσχάρες και θα καταλήγει στον κεντρικό αγωγό ομβρίων της οδού Μακρυγιάννη.
Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων που θα διασυνδέει το τερματικό χαμηλό σημείο περιοχής της οδού Αιανής, όπου σήμερα λειτουργεί αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων, με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό προς την ΕΕΛ απευθείας, με στόχο την
κατάργηση του αντλιοστασίου που λειτουργεί εκεί με πολλά προβλήματα.

Τα νέα έργα που προδιαγράφονται στον παρόντα Φ∆Σ, έχουν ως στόχο την παραλαβή ομβρίων υδάτων από εξωτερικές λεκάνες απορροής της πόλης με κατάλληλες τάφρου  και οχετούς κλειστής διατομής, καθώς και από τμήματα του αστικού οδικού δικτύου (τοπικές αποφορτίσεις), με παράκαμψη της αστικής υποδομής μέσω υπόγειου δικτύου (μικροσήραγγες και οχετοί κλειστής διατομής) και διόδευση των υδάτων εκτός του αστικού ιστού της Κοζάνης, προς τον ανωτέρω (προς κατασκευή) ΚΑΑ.

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή της ∆ημοτικής Ενότητας Κοζάνης και ειδικότερα:
(i) Υδρολογική Μελέτη για τον υπολογισμό παροχών ομβρίων υδάτων στις λεκάνες απορροής της περιοχής του έργου.
(ii) Υδραυλική Μελέτη:
α. για τις μικροσήραγγες παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων
β. για έργα κύριου συλλεκτήρα ομβρίων διευθέτησης ρέματος σε κατοικημένη περιοχή (περιοχές: ∆ημοτικό Αθλητικό Κέντρο Στρατόπεδο Μακεδονομάχων Εξωκλήσι Παναγιάς)
γ. για έργα τάφρου ομβρίων υδάτων διευθέτησης ρέματος εκτός κατοικημένης περιοχής (υπολεκάνη περιοχής ρεμάτων Αγ. Νικάνορα)
δ. ελέγχου υδραυλικής επάρκειας του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ Μελέτης :
«Αντιπλημμυρική Προστασία Νοτιοδυτικής Πλευράς Πόλης Κοζάνης») και
ε. οριοθέτηση ρεμάτων (έλεγχος ανομοιόμορφης ροής φάκελος οριοθέτησης
διευθετούμενων τμημάτων ρεμάτων στις περιοχές Αγ. Νικάνορα και Εξωκλησίου Παναγιάς)
(iii) Τοπογραφική Μελέτη για την αποτύπωση της περιοχής μελέτης και τη δημιουργία του απαραίτητου τοπογραφικού υποβάθρου (αποτυπώσεις επικαιροποίηση υφιστάμενων υποβάθρων).
(iv) Στατική Μελέτη:
α. οχετών κλειστής διατομής (μικροσήραγγες, συλλεκτήρας ομβρίων σε κατοικημένη περιοχή)
β. οχετών ανοικτής διατομής (τάφροι διόδευσης ομβρίων – διευθέτησης ρεμάτων περιοχήςρεμάτων Αγ. Νικάνορα και Εξωκκλησιού Παναγιάς)
γ. φρεατίων εφαρμογής μικροσήραγγας
δ. έργων για την τοπική αποσυμφόρηση των αστικών επιφανειών  (ειδικά τεχνικά –
φρεάτια)
ε. λοιπών τεχνικών έργων που θα απαιτηθούν από την υδραυλική μελέτη
(v) Γεωτεχνικές Έρευνες-Μελέτες σε απαιτούμενες θέσεις έργων.
(vi) Περιβαλλοντική Μελέτη, για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του νέου ΚΑΑ.
(vii) Γεωλογική Μελέτη για τη χαρτογράφηση της περιοχής
(viii) Μελέτη συγκοινωνιακών έργων (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – τοπικά οδικά έργα)
(ix) Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη: Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας
(x) Οικονομική μελέτη
(xi) Σύνταξη Τευχών ∆ημοπράτησης του έργου.
(xii) Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας – Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ.) του έργου