Καλείστε  να προσέλθετε στην ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 9η Ιανουαρίου  2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

  1. Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής.

  1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                                                                       Ο  Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                         Χαρακτσής  Ιωάννης