. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αμυνταίου, με θητεία από 10012022 έως και την 09012023 και τους μεταβιβάζει  αρμοδιότητες ως εξής:
1. Στον κ. Μπερμπερίδη Πέτρο του Γεωργίου, δημοτικό σύμβουλο (του επιτυχόντος  συνδυασμού «Ενωτική Πρωτοβουλία») στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την εποπτεία των κατωτέρω υπηρεσιών :

α) Της Διεύθυνσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

γ) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,

δ) Του Τμήματος Προώθησης, Προβολής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου  Αμυνταίου καθώς και

ε) Στα αυτοτελή τμήματα : Εσωτερικού Ελέγχου και Υπηρεσίας Δόμησης

Την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου Αμυνταίου 
Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών και μισθολογικών μεταβολών του  προσωπικού του Δήμου, εκτός των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης από και προς
το Δήμο.

Την έκδοση πάσης φύσεως αποφάσεων που σχετίζονται με την λειτουργία του  Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Διοικητικού Τμήματος.

Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και  βεβαιώσεων των δημοτών.

Την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.

Κάντε κλικ εδώ για τη συνέχεια