Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

 Ταυτότητα του Προγράμματος: Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500 ωρών) πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου – (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση σύμφωνα με την οποία η επιμόρφωση Α.Ε.Ι ή άλλου φορέα του Δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 7 μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες.

Διδακτικές θεματικές ενότητες:

  • Προβλήματα συμπεριφοράς του βρέφους και του παιδιού
  • Διαταραχή αυτιστικού φάσματος
  • Διαταραχή ελλειματικής προσοχής (ΔΕΠ-Υ) και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ)
  • Εργαλεία ανίχνευσης προβλημάτων μάθησης και συμπεριφοράς
  • Σύνδρομο Down
  • Πρακτικές συνεκπαίδευσης
  • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Ειδική Αγωγή
  • Τύφλωση / Κώφωση

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, ετήσιας εξειδίκευσης

Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω GOOGLE MEET.

 Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ   από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Έναρξη μαθημάτων Φεβρουάριος 2022
Εκπτωτικό Κόστος: 320 €
                        

Πληροφορίες-Εγγραφές: Πάτρα Αικατερίνη, τηλεφ: 6987672869

email: kozanieef@gmail.com