Στη διενέργεια ειδικών περιβαλλοντικών μετρήσεων στις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου προχωράει η ΔΕΗ, έχοντας ήδη προκηρύξει το διαγωνισμό για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου.

Οι μετρήσεις αφορούν αερίους ρύπους, για τους οποίους θα υπολογιστούν συγκεντρώσεις, λαμβανομένων υπόψη και των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων.

Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά δειγματοληψία και ανάλυση για τον προσδιορισμό ιχνοστοιχείων (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn), καθώς και για τον προσδιορισμό Ηg, υδροχλωρίου (HCl) και υδροφθορίου (HF).

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων θα αποτυπωθούν σε έκθεση αποτελεσμάτων, η οποία θα παραδοθεί στη ΔΕΗ σε διάστημα εντός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 14.364 ευρώ.