Το Υπουργείο Πολιτισμού απέρριψε για 2η φορά την απόφαση του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης για την πρόσληψη του Γιώτη Βασιλειάδη στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Το σκεπτικό για τη νέα μη σύμφωνη γνώμη αναφέρει: “Tη μη χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) κατά το άρθρο 10 παρ. Β εδάφιο δ’ της από 12.10.2021 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», εμμένοντας στο με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/119634/18.03.2022 έγγραφό μας, καθώς από τα υποβληθέντα σε εμάς συμπληρωματικά στοιχεία, προκύπτει ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι ελλείψεις, οι οποίες αναφέρονται στο έγγραφό μας αυτό.

Περαιτέρω, η Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθ. 95/21 απόφαση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, δεν περιλάμβανε διαδικασία
αξιολόγησης και τρόπου επιλογής των υποψηφίων. Σε χρόνο μεταγενέστερο της προκήρυξης με την με αριθ. 102/21 απόφαση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης καθορίστηκε μεν ο τρόπος διενέργειας της ψηφοφορίας, αλλά όχι και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ο καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης των υποψηφίων δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της διαδικασίας, ενώ εξάλλου ούτε η υπ’ αρ. 124/2021 απόφαση του Δ.Σ. (ούτε και η ορθή επανάληψη και διευκρίνιση αυτής) περιλαμβάνει αιτιολογία για την επιλογή του συγκεκριμένου υποψηφίου τόσο ως προς το εάν πληροί τα προσόντα της προκήρυξης, όσο και ως προς το εάν και για ποιους λόγους υπερτερεί των λοιπών υποψηφίων.

kozan.gr