Στην ΑΝΚΟ Α.Ε. αναθέτει, με προγραμματική σύμβαση η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης τοπικών φθορών στην οδό Βελβεντό – Καταφύγι με προεκτιμώμενο κόστος 74.133,93 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Σκοπός του προς ωρίμανση έργου είναι η αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων που προέκυψαν τον Αύγουστο του 2020, έτσι ώστε να παραχωρηθεί προς χρήση ο δρόμος Βελβεντό – Καταφυγίου:

Αντικείμενο της προ εκπόνηση μελέτης είναι:

1. H αποτύπωση της υφιστ’αμενης κατάστασης στην περιοχή των φθορών. Θα πραγματοποιηθεί αποτύπωση της περιοχής της κατολίσθησης με τη χρήση drone, έτσι ώστε να εξαχθούν τα κατάλληλα δεδομένα για να καθοριστούν οι απαραίτητες επεμβάσεις.

2. Ο έλεγχος και η σύνθεση-αξιολόγηση όλων των στοιχείων που παρέχονται από υφιστάμενες μελέτες που εκπονήθηκαν στον χώρο του έργου, η διερεύνηση των γεωτεχνικών συνθηκών που σχετίζονται με τις τοπικές φθορές, καθώς και η συγκέντρωση τυχόν νέων πληροφοριών που θα συμβάλουν στην ομαλή εκπόνηση και ολοκλήρωση του συνόλου των προτεινόμενων εργασιών / μελετών.

3. Η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων περιμετρικά της περιοχής της κατολίσθησης και η απαγωγή αυτών σε κατάλληλο σημείο, με σκοπό την αποφυγή της επιδείνωσης της υφιστάμενης κατάστασης.