Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 8-5-2023 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μόνο διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 2023 μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α. – Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας – Δήμου Κοζάνης – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης και ορισμός εκπροσώπων παρακολούθησης αυτής.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
2. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Τοπική Κοινότητα Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
4. Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού χρήσης 2023, του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού – Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
5. Έγκριση της αριθμ. 16/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ που αφορά «Έγκριση ή μη Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Δ. & Ρ. Βαντή»
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
6. Έγκριση της αριθμ. 17/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ που αφορά «Έγκριση ή μη Ισολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Δ. & Ρ. Βαντή»
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
7. Έγκριση της αριθμ. 18/2023 Α.Δ.Σ. του ΟΑΠΝ που αφορά «Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος Δ. & Ρ. Βαντή»
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης.
8. Έγκριση της αριθμ. 20/2023 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης που αφορά την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2023.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2020-2021 ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ 7 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
11. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) Κουτσονάνου Αννίτας
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
12. Έγκριση ή μη 3ου Πρακτικού Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
13. Ένταξη του Β΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Κοζάνης στο νέο ενοποιημένο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» ,περιόδου 2023-2024, και για κάθε χρονική περίοδο έως τη λήξη των προγραμμάτων στην κατηγορία Α2: Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
14. Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.
Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
15. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 23.159,67 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο 304 του αγροκτήματος Κοινότητας Σκήτης, για βιομηχανική εγκατάσταση.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
16. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Φτάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ
17. Έγκριση της αριθμ. 46/2023 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης που αφορά «Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2023»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.