Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. Κοζάνης στις 12-6-2023

8 Ιουνίου 2023
15:26
Κανένα σχόλιο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 12-6-2023 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το πέρας της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση ψηφιακών και έξυπνων εφαρμογών στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ραφαηλίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

2. Καθορισμός του τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, των εκλογών της 25-06-2023, για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στα κόμματα, για την προβολή τους.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση χαρακτηρισμού του έργου «Αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης» ως αξιόλογου τεχνικού έργου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 474/2016 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 10/2020 & την υπ’ αριθμ 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ενταγμένη πράξη με τίτλο: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

5. Έγκριση της αριθμ. 37/2023 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) με θέμα: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

6. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

7. Έγκριση του αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης: Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

8. Διάθεση Σχολικής ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ » Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 31381/20-10-2022
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

10. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) Παυλίδης Θεόδωρος
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

11. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με τίτλο: Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρου για μεταφορά οχημάτων
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

12. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

13. Ενημέρωση για την έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

14. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων χρηματικών ποσών.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

15. Έγκριση κατανομής έκτακτης επιχορήγησης 2.000,00 € για την κάλυψη δαπανών σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

16. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

17. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 8.023,61 τ.μ., η οποία εμπίπτει Ο.Τ. 38 της Οριστικής Διανομής συνοικισμού Νέου Κλείτου έτους 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 εδ. β του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 60Α/22-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

18. Ανάκληση της με αριθμό 507/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης μεταβίβασης οικοπέδου και των επ’ αυτού κτισμάτων, πρώην σταθμού χωροφυλακής στην Κοινότητα Τετραλόφου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

19. Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής για την αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Κοινότητας Σιδερών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικών
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.