Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 12-6-2023 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το πέρας της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση ψηφιακών και έξυπνων εφαρμογών στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Ραφαηλίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

2. Καθορισμός του τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, των εκλογών της 25-06-2023, για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στα κόμματα, για την προβολή τους.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

3. Έγκριση χαρακτηρισμού του έργου «Αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κοζάνης» ως αξιόλογου τεχνικού έργου για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 474/2016 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 10/2020 & την υπ’ αριθμ 31/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ενταγμένη πράξη με τίτλο: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

5. Έγκριση της αριθμ. 37/2023 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) με θέμα: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2023.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

6. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

7. Έγκριση του αιτήματος μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης: Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

8. Διάθεση Σχολικής ΣΑΤΑ προηγούμενων ετών
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ » Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 31381/20-10-2022
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

10. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου: α) Παυλίδης Θεόδωρος
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

11. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης με τίτλο: Υπηρεσίες μίσθωσης γερανοφόρου για μεταφορά οχημάτων
Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

12. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2023
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

13. Ενημέρωση για την έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2023 εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

14. Έγκριση διαγραφής και επαναβεβαίωσης διαφόρων χρηματικών ποσών.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

15. Έγκριση κατανομής έκτακτης επιχορήγησης 2.000,00 € για την κάλυψη δαπανών σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

16. Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

17. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης εμβαδού 8.023,61 τ.μ., η οποία εμπίπτει Ο.Τ. 38 της Οριστικής Διανομής συνοικισμού Νέου Κλείτου έτους 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 εδ. β του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 60Α/22-3-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την κατασκευή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

18. Ανάκληση της με αριθμό 507/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης μεταβίβασης οικοπέδου και των επ’ αυτού κτισμάτων, πρώην σταθμού χωροφυλακής στην Κοινότητα Τετραλόφου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

19. Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφής για την αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Κοινότητας Σιδερών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης

20. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικών
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ