Πρόσκληση για ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις στην θρησκευτική εορτή Παναγίας Φανερωμένης

3 Αυγούστου 2023
14:06
Κανένα σχόλιο

Έχοντας υπόψη:
• Το άρθρο 69 του Ν. 4849/21
• Την υπ’ αριθμ 274/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η έγκριση διεξαγωγής λειτουργίας λούνα παρκ στην υπαίθρια αγορά- εμποροπανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/ 2023 απόφαση του Δ.Σ. Κοζάνης και την αριθμ. 327/2022 Α.Δ.Σ. που σχετικά με την επιβολή τελών
προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 09 Αυγούστου 2023
στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Την έναρξη επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο ή Κοινότητα ή Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή φωτοτυπία της ταυτότητας.
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (πρόσφατο)
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως καθώς και της πραγματικής κατάστασης του μισθίου μετά των εγκαταστάσεών του.
7. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων τους.
9. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης ότι δεν οφείλει σ’ αυτόν.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα αναφέρει ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο Δήμο .
11. Λεπτομερή κατάλογο που θα περιλαμβάνονται όλες οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) των μονάδων ψυχαγωγικών μέσων που θα εγκαταστήσει με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις νόμιμες εγκρίσεις.
12. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της λειτουργίας σε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία.
Όταν στην πρόσκληση συμμετέχει εταιρεία:
Ι) Στο όνομα της εταιρείας θα εκδίδονται τα με αριθμούς 1,5,7,8,9,11, και 12 δικαιολογητικά.
ΙΙ) Στο όνομα όλων των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνομα των νομίμων εκπροσώπων περί ΕΠΕ ή ΑΕ θα εκδίδονται τα με αριθμούς 2, 3, 4, 6 και 10 δικαιολογητικά.
ΙΙΙ) Όλες οι εταιρείες θα προσκομίζουν τα καταστατικά ή εταιρικά τους καθώς και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι μεν ΑΕ πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου περί του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, οι δε λοιπές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει και οι εξ αυτών ΕΠΕ τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί.
Τα συμμετέχοντα από κοινού φυσικά ή νομικά πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής.
Την ευθύνη για την συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών την φέρει αποκλειστικά και μόνο ο ενδιαφερόμενος.
Επίσης αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής:
1) όσοι έχουν καταδικαστεί:
α) για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία
δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
β) για παραβίαση των διατάξεων των νόμων περί ηθών και λεσχών
γ) για παράβαση της περί συναλλάγματος νομοθεσίας. Σε περίπτωση εταιρείας αυτό ισχύει για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για Α.Ε.
δ) για παράβαση της περί ναρκωτικών νομοθεσίας, και
ε) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεμεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία. Και
2) Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Κοζάνης, στα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο
ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος. Σημειώνουμε ότι η εγκατάσταση θα γίνει τρεις εργάσιμες ημέρες, πριν την εκδήλωση. Η απεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, σε δύο εργάσιμες ημέρες.
Τονίζουμε ότι ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στην κατά νόμο έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από το Νόμο και είναι ολοκληρωτικά υπεύθυνος για τις συνέπειες του Νόμου σε περίπτωση που θα συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης του χώρου με συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
Τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των ψυχαγωγικών μονάδων θα είναι φανερά αναρτημένα σε ειδικά πλαίσια.
Ο Μισθωτής μεριμνά για την καθαριότητα του χώρου.
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε εμφανή σημεία για κάθε ψυχαγωγική μονάδα.
Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χωροθετήσει τις ψυχαγωγικές μονάδες με τρόπο που να μην εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία του κοινού, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό διάγραμμα. Να μη δημιουργεί διαδρόμους με πλάτος μικρότερο των πέντε μέτρων, να διατηρεί τις εισόδους – εξόδους ανοικτές χωρίς κανένα προσωρινό ή μόνιμο εμπόδιο.
Το προσωπικό που απασχολείται στις ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, φορά διακριτή στολή εργασίας, ή φωσφορίζων γιλέκο και φέρει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, παπούτσια εργασίας κτλ)
Ο μισθωτής ευθύνεται έναντι της Α.Ε.Π.Ι. για τα δικαιώματά της για την μουσική που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ατυχήματος υπεύθυνοι για την καταβολή αποζημιώσεων είναι οι οριζόμενοι από την κείμενη νομοθεσία
Ο Δήμος Κοζάνης διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας των ψυχαγωγικών μέσων, στον προβλεπόμενο χώρο που χορηγήθηκε η άδεια τοποθέτησης του.
Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων, περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Στον ίδιο χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση ειδών διατροφής, ή άλλη εμπορική δραστηριότητα.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης και πριν την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του ο ανάδοχος καταθέτει υποχρεωτικά :
πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του ΠΔ 12/2005 κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
– βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
– βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
– βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
– άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α’ 216),
– Φωτοαντίγραφο πρωτοκολλημένης αίτησης προς την πυροσβεστική Υπηρεσία για το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό της διατιθέμενης άδειας με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 14.00, στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν ο κληρωθέντας θα καταβάλλει τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έκδοση άδειας κατάληψης χώρου.
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 327/2022 ΑΔΣ και είναι 0,50 ευρώ
/ τ. μ /ημέρα για την έκταση που θα καταβληθεί στο ΟΤ 880 από τις ψυχαγωγικές μονάδες, δηλαδή για το διάστημα 22/8/2023 έως 23/8/2023 σε 1,00 ευρώ/τμ

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι