Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων πρόσληψης εποχιακού προσωπικού

Ο πρόεδρος της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, έχοντας υπόψη την αριθμ. 25/19- 04-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες λειτουργίας της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΠΕ Αρχειονόμων. Βιβλιοθηκονόμων, τεσσάρων (4) ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και δύο (2) ΔΕ Διοικητικών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σημ.: Σε περίπτωση έλλειψης αιτήσεων ΠΕ Αρχειονόμων-Βιβλιοθηκονόμων, θα καλυφθούν από ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και αντίστροφα.

#dimos_kozanis #κδβκ #kdbk
#κοβεντάρειοςδημοτικήβιβλιοθήκη #κοβεντάρειοςδημοτικήβιβλιοθήκηκοζάνης
#kdvk
#koventareios