Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει (δια ζώσης) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020 Δήμου Σερβίων

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει (δια ζώσης) στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Δράσεις Προστασίας των Υδάτων Δήμου Σερβίων».
 2. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου « Βελτίωση οδικής ασφάλειας με κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Κοινότητα Πολυρράχου».
 3. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα μελέτης «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Σερβίων».
 4. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων επί του αγροτεμαχίου με αριθμό τεμαχίου 1428 του Αναδασμού του αγροκτήματος Σερβίων, έτους 1991, της κτηματικής περιοχής Σερβίων.
 5. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων έτους 2023.
 6. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 36/2022 Α.Δ.Σ σχετικά με την εξουσιοδότηση προέδρων ως υπόλογων τραπεζικών λογαριασμών πάγιας προκαταβολής.
 7. Ίδρυση Λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ Μικροβάλτου Δήμου Σερβίων.
 8. Μετονομασία οδού στην Τ.Κ Σερβίων.
 9. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κοινότητα Σερβίων για ανέγερση μνημείου.
 10. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σερβίων.
 11. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022.
 12. Ανανέωση μίσθωσης στην εταιρεία COSMOTE σχετικά με το σταθμό βάσης στην Κοινότητα Νεράιδας.
 13. Επιστροφή ποσών από λογαριασμούς ύδρευσης.