Δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Έλεγχος της Ε.Α.Δ. ως προς τη μη σύννομη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπαλλήλου φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία

6 Νοεμβρίου 2023
13:37

Έλεγχος της Ε.Α.Δ. ως προς τη μη σύννομη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπαλλήλου φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και τη συστηματική αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία του.

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, κλιμάκιο επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησε έλεγχο σε φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία, με αντικείμενο την παρουσία συγκεκριμένου υπαλλήλου στην Υπηρεσία κατά το διάστημα των ετών 2018-2022 και τη σχετική εποπτεία του από τα αρμόδια όργανα του φορέα, καθώς και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτόν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του ελέγχου αντλήθηκαν στοιχεία από τα ανοικτά δεδομένα στο διαδίκτυο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Αλβανίας, ενώ αναπτύχθηκε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα της Αλβανίας (μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών), καθώς και με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

(Α) Ο ελεγχόμενος υπάλληλος, κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.)

 

 • Συμμετέχει σε ποσοστό 100% σε εταιρεία Ε.Π.Ε. με κύριο αντικείμενο το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, ενώ παράλληλα κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή αυτής. Η ανωτέρω δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε χρόνο που ο εν λόγω υπάλληλος βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να είχε ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του. Τα καθαρά κέρδη του ελεγχόμενου υπαλλήλου από την υπόψη επιχειρηματική του δραστηριότητα στην αλλοδαπή κατά τα τελευταία τέσσερα έτη ανέρχονται στα 120.000 ευρώ, πολλαπλάσια των τακτικών αποδοχών του από την οργανική του θέση στο δημόσιο.
 • Απουσίαζε αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία του αποσπασματικά διαστήματα για συνολικά περίπου πέντε μήνες κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, σε ημέρες που αποδεδειγμένα βρισκόταν εκτός Ελλάδας (βάσει σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας), φαινόταν παράλληλα να είναι παρών και στην Υπηρεσία του βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης παρουσιών του ελεγχόμενου φορέα και ταυτόχρονα να υπογράφει πρακτικά παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του, με συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω η πραγματική ημέρα υπογραφής των υπόψη πρακτικών.

Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο πέντε (5) μηνών δεν υπήρξε καμία καταχώρηση στο παρουσιολόγιο περί της παρουσίας του στην Υπηρεσία.

(Β) Οι Προϊστάμενοι του ελεγχόμενου υπαλλήλου, κατά παράβαση του Υ.Κ.

 • Άσκησαν πλημμελή έλεγχο στον εν λόγω υπάλληλό τους, αναφορικά με την τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει την παρουσία του στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, δεν γνώριζαν τεκμηριωμένα για την παρουσία του ή μη στην Υπηρεσία και για το που ακριβώς βρισκόταν καθημερινά και επί μακρόν ο εν λόγω υφιστάμενός τους, καθώς και για το τι καθήκοντα ασκούσε.
 • Δεν άσκησαν πειθαρχική δίωξη στον εν λόγω υπάλληλο για τη μη παρουσία του στην Υπηρεσία.
 • Δεν προέβησαν σε ενέργειες ειδοποίησης του εκκαθαριστή της μισθοδοσίας του φορέα, ώστε να προβεί σε σχετική περικοπή της μισθοδοσίας του εν λόγω υπαλλήλου.

Επιπροσθέτως συγκεκριμένος Προϊστάμενος του ελεγχόμενου υπαλλήλου εξέδωσε γι’ αυτόν δεκαέξι (16) εντολές μετακίνησης εκτός έδρας, δίχως να έχει τη σχετική αρμοδιότητα ή/και εξουσιοδότηση.

Από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον ελεγχόμενο υπάλληλο και στους Προϊσταμένους αυτού, βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Επιπλέον, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις προς τον ελεγχόμενο φορέα, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των παρουσιών των υπαλλήλων του, ώστε να υπάρχει άμεση, έγκυρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα από το πρωί κάθε εργάσιμης ημέρας για το ποιος υπάλληλος είναι παρών και ποιος απουσιάζει.

Έλεγχος της Ε.Α.Δ. ως προς τη μη σύννομη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας υπαλλήλου φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και τη συστηματική αδικαιολόγητη απουσία από την υπηρεσία του.

 

Κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας, κλιμάκιο επιθεωρητών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της Ε.Α.Δ. πραγματοποίησε έλεγχο σε φορέα της κεντρικής κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία, με αντικείμενο την παρουσία συγκεκριμένου υπαλλήλου στην Υπηρεσία κατά το διάστημα των ετών 2018-2022 και τη σχετική εποπτεία του από τα αρμόδια όργανα του φορέα, καθώς και την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτόν στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο του ελέγχου αντλήθηκαν στοιχεία από τα ανοικτά δεδομένα στο διαδίκτυο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Αλβανίας, ενώ αναπτύχθηκε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα της Αλβανίας (μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών), καθώς και με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

(Α) Ο ελεγχόμενος υπάλληλος, κατά παράβαση του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.)

 

 • Συμμετέχει σε ποσοστό 100% σε εταιρεία Ε.Π.Ε. με κύριο αντικείμενο το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, από την ίδρυσή της έως και σήμερα, ενώ παράλληλα κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή αυτής. Η ανωτέρω δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε χρόνο που ο εν λόγω υπάλληλος βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών χωρίς να είχε ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία του. Τα καθαρά κέρδη του ελεγχόμενου υπαλλήλου από την υπόψη επιχειρηματική του δραστηριότητα στην αλλοδαπή κατά τα τελευταία τέσσερα έτη ανέρχονται στα 120.000 ευρώ, πολλαπλάσια των τακτικών αποδοχών του από την οργανική του θέση στο δημόσιο.
 • Απουσίαζε αδικαιολόγητα από την Υπηρεσία του αποσπασματικά διαστήματα για συνολικά περίπου πέντε μήνες κατά το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, σε ημέρες που αποδεδειγμένα βρισκόταν εκτός Ελλάδας (βάσει σχετικών στοιχείων της Ελληνικής Αστυνομίας), φαινόταν παράλληλα να είναι παρών και στην Υπηρεσία του βάσει των καταχωρημένων στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης παρουσιών του ελεγχόμενου φορέα και ταυτόχρονα να υπογράφει πρακτικά παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του, με συνέπεια να τίθεται εν αμφιβόλω η πραγματική ημέρα υπογραφής των υπόψη πρακτικών.

Επιπρόσθετα, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο πέντε (5) μηνών δεν υπήρξε καμία καταχώρηση στο παρουσιολόγιο περί της παρουσίας του στην Υπηρεσία.

(Β) Οι Προϊστάμενοι του ελεγχόμενου υπαλλήλου, κατά παράβαση του Υ.Κ.

 • Άσκησαν πλημμελή έλεγχο στον εν λόγω υπάλληλό τους, αναφορικά με την τήρηση του ωραρίου εργασίας και εν γένει την παρουσία του στην Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, δεν γνώριζαν τεκμηριωμένα για την παρουσία του ή μη στην Υπηρεσία και για το που ακριβώς βρισκόταν καθημερινά και επί μακρόν ο εν λόγω υφιστάμενός τους, καθώς και για το τι καθήκοντα ασκούσε.
 • Δεν άσκησαν πειθαρχική δίωξη στον εν λόγω υπάλληλο για τη μη παρουσία του στην Υπηρεσία.
 • Δεν προέβησαν σε ενέργειες ειδοποίησης του εκκαθαριστή της μισθοδοσίας του φορέα, ώστε να προβεί σε σχετική περικοπή της μισθοδοσίας του εν λόγω υπαλλήλου.

Επιπροσθέτως συγκεκριμένος Προϊστάμενος του ελεγχόμενου υπαλλήλου εξέδωσε γι’ αυτόν δεκαέξι (16) εντολές μετακίνησης εκτός έδρας, δίχως να έχει τη σχετική αρμοδιότητα ή/και εξουσιοδότηση.

Από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο στον ελεγχόμενο υπάλληλο και στους Προϊσταμένους αυτού, βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Επιπλέον, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνονται συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις προς τον ελεγχόμενο φορέα, αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των παρουσιών των υπαλλήλων του, ώστε να υπάρχει άμεση, έγκυρη και σε πραγματικό χρόνο εικόνα από το πρωί κάθε εργάσιμης ημέρας για το ποιος υπάλληλος είναι παρών και ποιος απουσιάζει.

ΠΗΓΗ Εθνική Αρχή Διαφάνειας – ΑΡΧΙΚΗ (aead.gr)

4 σχόλια

 • Η αοριστία και η μη αναγραφή της υπηρεσίας (όχι του Υπαλλήλου) αμαυρώνει όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους. Καλό και πρέπον είναι να αναφέρονται οι Υπηρεσίες, γιατί στην προκειμένη περίπτωση την ευθύνη την έχουν οι προιστάμενοι του και μόνο αυτοί. Δεν μπορείς να διοικήσεις αν δεν εφαρμόσεις τον Υπαλληλικό κώδικα και δεν ΄΄συγκρουστείς΄΄με τους πονηρούς, τους τεμπέληδες και αραχτούς. Στην προκειμένη περίπτωση ο υπάλληλος ,αφού είχε επιχειρηματικη δραστηριότητα δεν ήταν τεμπέλης. Οι προιστάμενοι του έχουν την ευθύνη.

  • Δυστυχώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοι δρουν κατά βούληση. Οι αιρετοί πέφτουν στα μαλακά. Να είστε βέβαιοι ότι οι προϊστάμενοι τον/την κάλυπταν μετά από άνωθεν εντολες

 • ο Προϊστάμενός του γιατί δεν φταίει; Κι αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Περιμένουν μόνο από την ΕΑΔ να κάνει τη δουλειά;

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι