Συνεδριάζει την Δευτέρα 20/5 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

16 Μαΐου 2024
15:26

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, το άρθρο 11 του ν. 5043/2023, και το άρθρο 6 του ν.5056/2023, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Καθορισμός του τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο, των εκλογών της 9-6-2024, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στα κόμματα, ή συνασπισμούς κομμάτων, για την προβολή τους.
Εισηγητής: κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, Δήμαρχος Κοζάνης
2. Έγκριση υπογραφής ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση αρδευτικού δικτύου Άνω Κώμης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
3. Έγκριση αιτήσεων υποβιβασμού πεζοδρομίων: α)Ταρτάρα Μιχαήλ και β) Καλαϊτζίδη Αναστάσιου, γ) Γκόγκου Ευάγγελου.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
4. Επικαιροποίηση μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ενεργής Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Σύσταση δουλείας και απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο κατασκευής – διέλευσης αγωγού όμβριων υδάτων της Τ.Κ. (Νέας) Ποντοκώμης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Βόμβας, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
5. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 50.9MW με ενσωματωμένη Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27.5MW με χρήση συσσωρευτών (περ. 11Α άρθρου 10 ν. 4685/2020), στη θέση «Μαγούλα», των Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη και Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με φορέα του έργου την SSE RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
6. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Κοζάνης κατά την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
7. Λήψη απόφασης εκ νέου, για την απευθείας αγορά οριζοντίων ιδιοκτησιών, σε οικόπεδο εμβαδού 115,62 τ.μ. ΚΑΕΚ (270576013019/0/0) ιδιοκτησίας Μπαντή Γεωργίου, Μπαντή Ματίνας και Γιαλούρη Ελένης, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Παύλου Χαρίση, στο Οικοδομικό τετράγωνο 149, στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
8. «Τροποποίηση της με αριθμό 138/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ανταλλαγής οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης και Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
9. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταγραφής – Απογραφής περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π. με την επωνυμία «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης (ΚΔΒΚ)», με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής με ορκωτό λογιστή.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
10. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταγραφής – Απογραφής περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κονωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης», με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής με ορκωτό λογιστή.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
11. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταγραφής – Απογραφής περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, Δήμου Κοζάνης», με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής με ορκωτό λογιστή.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
12. Έγκριση 3ης υποχρεωτικής τροποποίησης – αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
13. Ενημέρωση για την έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κουρού, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
14. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 65/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά « Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Κοζάνης» και συγκεκριμένα της παρ. 1 του άρθρου 19 (ωράριο φορτοεκφόρτωσης στις παρκίδες).
Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
15. Έγκριση αποδοχής ή μη της με αριθμ. πρωτ. 111403811/13.02.2024 αίτησης της εταιρίας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.», για συναίνεση ή μη για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης φυσικών λίθων σε δημοτική έκταση της Κοινότητας Δρεπάνου, του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Αρνίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
16. Έγκριση κατανομής ποσού 292.500,59 € (Β’ δόσης έτους 2024) στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
17. Προσθήκη προσωνυμίας από το σχολικό έτος 2024 – 2025 και εφεξής της σχολικής μονάδας Α/θμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Στο 15ο Νηπιαγωγείο να προστεθεί η προσωνυμία «15ο Νηπιαγωγείο – Κλείδη»
Εισηγήτρια: κ. Περιστέρα Κύργια, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.
18. Αποζημίωση μελών επιτροπών εξετάσεων Δημοτικού Ωδείου
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

4 σχόλια

  • ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΚΟΠΗΚΕ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ ΞΕΠΑΓΙΑΣΑΜΕ;
    Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΘΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ;

    ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΔΟΤΕΙΤΕ ΤΕΛΙΚΑ;

    • Σιγά βρε που ξεπαγιάσατε, ρίξε τρεις βελέντζες, πιες και ένα τσίπουρο 11 και μια χαρά θα είσαι!

  • Αυτά τα ζητήματα που δεν τους συμφαίρουν δεν πρόκειται να τα θίξουν. Μιλώ και εγώ για την τηλεθέρμανση. Με ποιο δικαίωμα έκλεισαν τον διακόπτη; ποιος τέλος πάντων παίρνει τέτοιες αποφάσεις; δεν ντρέπονται; τα μωράκια τους ηλικιωμένους δεν τους σκέφτονται; είμαι πολύ θυμωμένη με αυτό το ζήτημα. Ας μου απαντήσει κάποιος γιατί μας άφησαν χωρίς θέρμανση. Πληρώνω κανονικά τους λογαριασμούς μου και θέλω να έχω ζέστη. Γιατί μου το απαγορεύουν;

  • Ανακοινώνετε το δημοτικό συμβούλιο για τις 20/5/2024 αλλά δεν λέτε πουθενά τι ώρα θα λάβει χώρα.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.