Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

21 Μαΐου 2024
09:43
Κανένα σχόλιο

To Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν για 6η χρονιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

(MSc of ENERGY INVESTMENTS AND ENVIRONMENT – M.Sc. EN.I.EN.)

ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Νοn – Renewable Energy Technologies)

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Renewable Energy Technologies)

 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας Διοίκησης, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των Υλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτερων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και αγγλικό τίτλο “Master of ENERGY INVESTEMENTS AND ENVIRONMENT – M.Sc. ENIEN”.

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρεις (3) περίοδοι (εξάμηνα) εκ των οποίων οι δυο πρώτες διατίθενται για τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος και η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά, με ευέλικτες μορφές μάθησης, χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4957/2022. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνει 70 % εξ αποστάσεως και 30% δια ζώσης.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε σαράντα (40) φοιτητές.

Τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ για την εγγραφή στην 1η περίοδο, 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 750€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.

Ποσοστό επιτυχόντων έως 30% μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια που καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση Υπουργού.

Δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με επιχορήγηση, μέσω του προγράμματος Erasmus+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (Διεθνής Κινητικότητα), έπειτα από αξιολόγηση των αιτήσεών τους.

Τέλος, όσοι φοιτητές κατά την διάρκεια της διπλωματικής τους εργασίας παρουσιάσουν σε συνέδριο ή δημοσιεύσουν σε διεθνή περιοδικά μέρος της διπλωματικής τους εργασίας, θα επιβραβεύονται με χρηματικό ποσό που θα καθορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Τα μαθήματα του Προγράμματος βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (https://enien.uowm.gr).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ., σε ειδικό έντυπο, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
 • Άλλα πιστοποιητικά (πχ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:

 1. Ο γενικός βαθμός του βασικού πτυχίου/διπλώματος (35%).
 2. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (10%).
 3. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (όπως αποδεικνύεται στο ΑΣΕΠ) με 5 μονάδες για επίπεδο Β2, 7,5 για επίπεδο C1 και 10 για επίπεδο C2 (10%).
 4. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (10%).
 5. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ. (15%).
 6. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (20%).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών, που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:

Α’ Φάση Προκριματική:

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. ελέγχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί. Στη συνέχεια καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη.

Β’ Φάση:

Η Ε.Π.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Γ’ Φάση:

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Π.Σ καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Πρόγραμμα.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο [email protected] από 18-05-2024 έως και 30-06-2024, με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες και

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier από 18-05-2024 έως και 30-06-2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου), με ενδεχόμενη παράταση αν αυτό κριθεί αναγκαίο, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης, τ.κ. 50150 Κοζάνη

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

τηλεφωνικά: 24610-56617 9:00-13:00 και 6947-919480 17:30-20:30.

 • Στο Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.(Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη),τηλ. 6944-836841 17:30-20:30
 • Στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. http://enien.uowm.gr/

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης

Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι