Μετά την ακυρωτική αποφάση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Γρεβενών,  την περασμένη εβδομάδα (διαβάστε εδώ σχετικά)  η Αποκεντρωμένη Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επανέρχεται, με ακύρωση άλλης απόφασης, αυτή τη φορά για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο ‘Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων του ∆ήµου Γρεβενών (έτους 2017)’,συνολικού προϋπολογισµού 100.000,00€ µε ΦΠΑ. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης, που αποκαλύπτει το kozan.gr, στη λήψη της εν λόγω απόφασης της Ο.Ε. του δήμου Γρεβενών συμμετείχε – και πάλι – ως  τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής ο κ. Πέτρου Χρήστος (δημοτικός σύμβουλος & Αντιδήμαρχος του δήμου Γρεβενών) ο οποίος είναι και μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, η οποία πρόεκυψε από διαγωνισμό, ως ανάδοχος για ν’ αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Μάλιστα, στην απόφασή της, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, προβαίνει και στην επισήμανση, πως ο κ. Πέτρου Χρήστος,  συµµετείχε στην συνεδρίαση της 10-7-2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της συγκεκριμένης εταιρείας (Πρακτικό 1502), στην οποία αποφασίστηκε η συµµετοχή στον συγκεκριµένο διαγωνισµό, ενώ συνυπογράφει, µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, για την υποβολή της σχετικής προσφοράς.

Δείτε τις σχετικές αναφορές που ακυρώνουν κι αυτή την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Γρεβενών.