Σύμφωνα με πληροφορίες τoυ kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Εορδαίας αναλαμβάνει ο κ. Φώτης Ιορδανίδης, μετά την παραίτηση του Ανέστη Καραφουλιδη. O κ. Καραφουλίδης είχε υποβάλλει, από τις αρχές Μαΐου, την παραίτησή του, όμως, μέχρι και σήμερα, δεν είχε γίνει αποδεκτή από το δήμαρχο Σάββα Ζαμανίδη. Τελικά, ο δήμαρχος, με σημερινή του απόφαση όρισε αντικαταστάτη του τον κ. Ιορδανίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τον Τοµέα Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:

1. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και συγκεκριµένα την εποπτεία και ευθύνη της ∆/νσης µελετών και επίβλεψη έργων – εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων υπαίθριων χώρων και
εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισµού δικτύων και τεχνικών συνεργείων.

2. Η µελέτη, κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού

3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.

4. Η συµµετοχή του σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

5. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.

6. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

8. Η προστασία των κτιριακών υποδοµών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων.

9. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης ΠεριβαλλοντικώνΥπηρεσιών του ∆ήµου.

10. Η εποπτεία της µελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δηµοτικά Προγράµµατα χρηµατοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ, Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ).

11. Η παρακολούθηση θεµάτων Κτηµατολογίου και ακινήτων του ∆ήµου.

12. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη τωνπεριοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

13. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

14. Η µελέτη, κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού.

β) Τοµέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
4. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
5. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
6. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
7. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων
8. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων, έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου κ. Ιορδανίδη Φώτιο τις αρµοδιότητες ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ιωάννης Αριστερίδης και αντίστοιχα.

kozan.gr