Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης του οποίου οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για τη σταδιακή διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ομαλή μετάβαση σε νέο παραγωγικό μοντέλο  των λιγνιτικών περιοχών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού που χρηματοδοτείται για τη επομένη τριετία με 60 εκ. (20 εκ. ανά έτος), τα οποία ήδη υπάρχουν ως μέρος των εσόδων της χώρας από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,  βρίσκεται στη φάση της διαμόρφωσής του. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη θεσμική του θωράκιση, αλλά και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του, οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς των λιγνιτικών περιοχών, βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης και παραγωγικού διαλόγου, προκειμένου να συνδιαμορφώσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου,  τη δέσμη στόχων του και τις συνθήκες επιλεξιμότητάς του. Τα κριτήρια της χρηματοδοτικής παρέμβασης, σύμφωνα με τους όρους της διαβούλευσης, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο εξειδικευμένα με βάση τον τύπο κάθε συγκεκριμένης δράσης ή έργου και πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις  διαφορές μεταξύ των λιγνιτικών περιοχών.

Το kozan.gr σας παρουσιάζει τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης σχετικά με την σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης:

Α) Ο κατάλογος των περιοχών να είναι εξαρχής αυστηρά οριοθετημένος, περιλαμβάνοντας μόνο τους ενεργειακούς Δήμους με την συγκεκριμένη λιγνιτική δραστηριότητα.
Β) Κριτήρια αξιολόγησης επιλεξιμότητας δράσεων και έργων:
1. H εντοπιότητα της δράσης ή του έργου (στο 100% χρηματοδότησης).
2. Κριτήρια προτεραιότητας:
α) Η εντοπιότητα των εργαζομένων (όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ως προς τις ειδικότητες)
β) Η βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας
γ) Ο αριθμός των θέσεων εργασίας
δ) Η πρόκριση Νέας επιχειρηματικότητας και νέων επιστημόνων
ε) Η πρόκριση Συνεταιρισμών (τοπικών).
Γ) Στην Ειδική Επιτροπή του Ταμείου να υπάρχει εκπροσώπηση και των Δήμων με ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Δ) Τα χρήματα, ανεξαρτήτως απορροφητικότητας και κατάληξης να παραμένουν πάντα στο Ταμείο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του Ταμείου.
Ε) Η χωροταξική αναφορά να είναι πάντα σταθερή στο επίπεδο του Δήμου (Μεγαλόπολης).
ΣΤ) Σε περίπτωση υπερζήτησης για συγκεκριμένη δράση ή έργο να υπάρχει ποσοστό υποχρεωτικής επιλεξιμότητας 15% ανά Δήμο.
Ζ) Προτάσεις για χρηματοδοκτικούς άξονες και υποάξονες:
• Δράσεις παρέμβασης στις δραστηριότητες κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας.
• Στήριξη νέων καλλιεργειών με απαραίτητη προϋπόθεση την επαναπόδοση εδαφών για γεωργική καλλιέργεια.
• Προγράμματα ολιστικής παρέμβασης στον τομέα της εργασίας.
• Προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ιδεών.
• Προγράμματα μαθητείας και επιμόρφωσης (πτυχιούχων τεχνιτών στις εργασίες ορυχείου, νέων ανέργων, νέων επιστημόνων κτλ.).