Την Δευτέρα 15/10/2018 ολοκληρώθηκε από Δήμους και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών), η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.

Υποβλήθηκαν συνολικά 61 αιτήσεις στήριξης συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 6.998.886,18€ ενώ το ποσό της πρόσκλησης ήταν 1.490.000,00€.

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία :

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

61

6.998.886,18

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ

33

4.912.619,17

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

28

2.086.267,01

ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

ΑΡ. ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Δ.Δ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

19.2.4.1

4

380.650,00

370.000,00

1,03%

19.2.4.2

3

638.263,91

60.000,00

10,64%

19.2.4.3

15

2.013.561,46

320.000,00

6,29%

19.2.4.4

7

172.375,60

40.000,00

4,31%

19.2.4.5

32

3.794.035,21

700.000,00

5,42%

ΣΥΝΟΛΟ

61

6.998.886,18

1.490.000,00

4,70%

Οι υποψήφιοι εντός 10 ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή υποχρεούνται να καταθέσουν σε έντυπη μορφή την αίτηση στήριξης και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων.

Στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.ankoleader.gr έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός πίνακας µε τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης.

Από το Γραφείο Τύπου