Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα,  εντάχθηκε η πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία».

Αφορά υλοποίηση 4 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, στην ΠΕ Κοζάνης, σε 2 θεματικά αντικείμενα της Αγροδιατροφής που επιλέχθηκαν βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και των ανέργων, για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων. Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι «Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων / Τροφίμων και Ποτών» και «Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων», διάρκειας 162 ωρών το καθένα (θεωρητική κατάρτιση 128 ωρών και πρακτική άσκηση 34 ωρών, με case studies).

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ολοκλήρωσε τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης, διαμόρφωσε τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα, τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματά τους, προσδιόρισε με μεγάλη ανάλυση τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε αντικειμένου κατάρτισης, τη διάρκεια, την κατανομή ωρών σε θεωρία, πρακτική άσκηση και ανά θεματική ενότητα, καθόρισε το προφίλ των εκπαιδευτών και επέλεξε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και εκπαιδευτικά μέσα.Όλα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχέδιο δράσης.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων 88 ανέργων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σε ειδικότητες της «Αγροδιατροφής (Μεταποίηση τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα-ποτά)», τομέα προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους τομείς του Μάρκετινγκ και της Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων καθώς και η υποστήριξη των ωφελούμενων της πράξης, μέσω
Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας. Απώτερος στόχος της Πράξης είναι η προώθηση των ωφελούμενων, στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 28/02/2019. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 16/04/2019

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 199.391,00 €.