Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έκδοση ψηφίσματος για την κοίμηση του Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κυρού Παύλου.