Το Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS προκηρύσσει επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης «Τεχνικού Συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων» διάρκειας 90 ωρών από τις οποίες οι 50 ώρες προβλέπουν πρακτική – εργαστηριακή εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση, κατόπιν σχετικών εξετάσεων που θα διεξάγονται στους χώρους του Ι.Ε.Κ. VOLTEROS παρέχεται από την ACTA (Τεχνοβλαστός  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου) και είναι διαπιστευμένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEΨ 17024 από το Ε.Σ.Υ.Δ. Παράλληλα το καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό πιστοποιητικό ισότιμο με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Αποτελεί ισχυρό και ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην  αγορά εργασίας
  • Οι κάτοχοι του πιστοποιητικού έχουν Ευρωπαϊκή Αναγνώριση και εξασφαλίζουν την σωστή αξιοποίηση των ικανοτήτων και των υπηρεσιών τους από την εγχώρια και Ευρωπαϊκή Αγορά εργασίας χωρίς φαινόμενα παραπλάνησης