Διαβάστε πρώτοι στο kozan.gr, αναλυτικά, όλες τις αρμοδιότητες του κάθε Αντιδημάρχου στο Δήμο Κοζάνης

Στην Αντιδήµαρχο Πολεοδοµίας κ. Αµανατίδου Παρθένα (Ματίνα) του Χρήστου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και συντονισµού δράσεων & ενεργειών που αφορούν

Α. Χωροταξία, Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, Υπηρεσία ∆όµησης και ιδίως:
• Του Χωροταξικού και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
• Της Πολεοδοµίας και των Πολεοδοµικών Εφαρµογών
• Των Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου Αυθαιρέτων
• Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων του ∆ήµου

Β. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου

Γ. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων

∆. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων της

Ε. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος.

Στον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος & Καθαριότητας κ. Βασιλακόπουλο Βασίλειο του Αλεξάνδρου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και συντονισµού δράσεων & ενεργειών που αφορούν:
Α. Το Περιβάλλον και συγκεκριµένα:
• Τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων,
• το σχεδιασµό, τη µελέτη και τη διαµόρφωση νέων χώρων πρασίνου
• την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων
Β. Την Καθαριότητα και συγκεκριµένα:
• τη διαχείριση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριµµάτων
• τη µελέτη και το σχεδιασµό συστηµάτων καθαριότητας
• τον οδοκαθαρισµό και των καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων
Γ. Την επισκευή και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου
∆. Την εποπτεία διαχείρισης του Προγράµµατος για την Περισυλλογή και τη Φροντίδα των Αδέσποτων Ζώων

Ε. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
ΣΤ. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
Ζ. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του
Η. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος.

Στον Αντιδήµαρχο όλων των ∆.Ε του ∆ήµου Κοζάνης (∆.Ε. Αιανής, ∆.Ε. Ελίµειας, ∆.Ε. Ελλησπόντου, ∆.Ε. ∆ηµητρίου Υψηλάντη και ∆.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης)) κ. ∆ουγαλή Γεώργιο του Γρηγορίου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και συντονισµού δράσεων & ενεργειών που αφορούν:
Α. τις παρακάτω κατά τόπο αρµοδιότητες :
• Την εποπτεία και παρακολούθηση θεµάτων καθηµερινότητας σε άµεση συνεργασία µε τους προέδρους των Κοινοτήτων
• Την εύρυθµη λειτουργία των Αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις εν λόγω δηµοτικές ενότητες
• Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού
• Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια και τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των τοπικών προβληµάτων.
• Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων της αρµοδιότητάς του
• Τη διαφύλαξη των εντός ∆ηµοτικών Ενοτήτων της αρµοδιότητάς του, υλικών και περιουσιακών στοιχείων
• Την υπογραφή βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δηµοτικών ενοτήτων ευθύνης του
• Την ευθύνη υλοποίησης εργασιών συντήρησης υποδοµών µε ίδια µέσα (προσωπικό και εξοπλισµό) που εκτελούνται από τις παρακάτω οργανικές µονάδες της ∆ιεύθυνσης τεχνικών
Υπηρεσιών :
1)Τµήµα Συντήρησης αυτεπιστασίας και κυκλοφοριακών παρεµβάσεων (πλην του Γραφείου Κυκλοφοριακών παρεµβάσεων και Συγκοινωνιών)
2)Τµήµα Η/Μ έργων Η/Φ και Αδειοδοτήσεων

Β. Την Πολιτική Προστασία όλου του ∆ήµου Κοζάνης και συγκεκριµένα:
• την διατύπωση εισηγήσεων για τον σχεδιασµό, τον συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου
• την µέριµνα για την διάθεση και τον συντονισµό του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων
• την επεξεργασία και κατάθεση ειδικών προτάσεων προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την
επίτευξη των ανωτέρω σκοπών
Γ. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
∆. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
Ε. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του
ΣΤ. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος

4) Στην Αντιδήµαρχο Πολιτισµού & Τουρισµού κ. Κουϊµτζίδου Ελπίδα του Αναστασίου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και συντονισµού δράσεων & ενεργειών που αφορούν

Α. Τον Πολιτισµό και συγκεκριµένα:
• Τις τέχνες κάθε µορφής και είδους, τον πολιτισµό, τα γράµµατα, τη µουσική και την ιστορία,
• τη µελέτη και εφαρµογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο
• τη µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων
• την υποστήριξη πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, φιλαρµονικών, σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού,
θεάτρου, κινηµατογράφου, ζωγραφικής, γλυπτικής,
• την προστασία και ανάδειξη µουσείων, µνηµείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης
• κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τοµείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των µνηµείων, των βιβλιοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα
• τον συντονισµό διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών, πνευµατικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συµµετοχή του
∆ήµου σε παρόµοιες εκδηλώσεις
• την προώθηση και αξιοποίηση της Κοβενταρείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ως πόλου ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών
Β. Τις πολιτιστικές δραστηριότητες (δράσεων, εκδηλώσεων, προγραµµάτων) του ∆ήµου µε αυτές των λοιπών φορέων του, σε σχέση µε την παραγωγή πολιτιστικού προϊόντος και τον προγραµµατισµό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε πλήρη συνεργασία µε τους προέδρους και τα διοικητικά συµβούλια των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου (ΟΑΠΝ, Κ∆ΒΚ, ∆ΗΠΕΘΕ) που έχουν και την τελική ευθύνη λήψης αποφάσεων
Γ. Την υποστήριξη του ∆ηµάρχου σχετικά µε το συντονισµό ενεργειών ∆ηµοσίων Σχέσεων, Εθιµοτυπικών Εκδηλώσεων & Εορτασµών

∆. Την προώθηση της Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου σε συνεργασία µε τον συναρµόδιο Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης
Ε. Να συνυπογράφει τα αιτήµατα που προέρχονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις σχετικές µελέτες για τα ζητήµατα των ως άνω αρµοδιοτήτων
ΣΤ. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
Ζ. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
Η. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων της

Θ. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος

5) Στον Αντιδήµαρχο Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηµατικότητας κ. Κυριακίδη Κωνσταντίνο (Κώστα) του ∆ηµητρίου µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες της εποπτείας και του συντονισµού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:

Α. Θέµατα ανάπτυξης και προώθησης του Πρωτογενούς Τοµέα (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
Β. Στην υλοποίηση προγραµµάτων που σχετίζονται & προωθούν την Επιχειρηµατικότητα και Εµπορικές δραστηριότητες και συγκεκριµένα:
• τον καθορισµό των χώρων και όρων λειτουργίας υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων
(λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις, κλπ) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
• την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, συµπεριλαµβανοµένης και της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών
αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου
• την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των Λαϊκών Αγορών
• την έγκριση λειτουργίας κυριακάτικων αγορών
Γ. Της αναπλήρωσης του ∆ηµάρχου (άρθρ. 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α) 2006)
∆. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
Ε. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
ΣΤ. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του
Ζ. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος.

5) Στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων & Μελετών κ. Σηµανδράκο Ευάγγελο του Αλεξάνδρου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και του συντονισµού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
Α. Τις παρακάτω οργανικές µονάδες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών :
1)Τµήµα Μελετών
2)Τµήµα Εκτέλεσης Έργων
3)Γραφείο Κυκλοφοριακών Παρεµβάσεων και Συγκοινωνιών του Τµήµατος Συντήρησης,
Αυτεπιστασίας και Κυκλοφοριακών Παρεµβάσεων
Β. Την ευθύνη για
• Την εποπτεία, παρακολούθηση και έλεγχο του συνόλου των συµβάσεων εκτέλεσης έργων
που υλοποιεί η ∆ΤΥ
• Την εποπτεία και παρακολούθηση θεµάτων καθηµερινότητας της Κοινότητας Κοζάνης
• Την εποπτεία και συντονισµό δράσεων και ενεργειών που αφορούν θέµατα που συνδέονται
µε χρηµατοδοτήσεις
Γ. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών του ∆ήµου
∆. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων
Ε. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στους τοµείς των αρµοδιοτήτων του
Στ. Την εκπροσώπηση του ∆ηµάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε και της ανάπτυξης των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ∆ήµος.

6) Στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών κ. Φλώρο Μάρκο του Χρήστου τις αρµοδιότητες της εποπτείας και του συντονισµού δράσεων και ενεργειών που αφορούν:
Α. Οικονοµικών θεµάτων και ιδίως
• Την κατάρτιση, αναµόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισµού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του Απολογισµού του ∆ήµου
• Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων, τελών ελεγχόµενης στάθµευσης, κλπ.) και εξόδων του ∆ήµου, των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του, της παγίας προκαταβολής
• Την διαχείριση των Γενικών Προµηθειών
• Τον έλεγχο και την πιστοποίηση δαπανών, του ταµείου (εσόδων-εξόδων) και των αναγκαστικών µέτρων
• Την διαχείριση των Κοιµητηρίων
• Την εκµετάλλευση του χώρου στάθµευσης της Πλατείας Συντάγµατος
• Τη διαχείριση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας (µισθώσεις,
εκµισθώσεις, παραχωρήσεις, κλπ) του ∆ήµου και των κληροδοτηµάτων
• Την επιβολή πάσης φύσεως προστίµων
• Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
• Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων (πάσης φύσεως δηµοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών), όλα τα παραστατικά έγγραφα εισπράξεων και πληρωµών και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου
• Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών, καθώς και όλες τις διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών
διαδικασιών και µέχρι την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων

Να υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος (πλην αυτών που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα), καθώς και αυτές που προκύπτουν από τις
διαγωνιστικές διαδικασίες για όλες τις αρµοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω
Β. ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως:
την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του
∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραµµατείας
Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου &
∆ιεκπεραίωσης.
Γ. Αδειοδοτήσεις εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα:

• Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από τη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους
υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις

• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
• την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,
εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα (κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων,
παιδοτόπων, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, λειτουργία µουσικών οργάνων, κλπ)
• την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος
• την διενέργεια διαφήµισης, τον καθορισµό των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης, καθώς και τον έλεγχο τήρησης των σχετικών διατάξεων και της
επιβολής προστίµων
• την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες
χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση µέτρων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
(πχ ανάκληση/ αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων)
• τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής στα καταστήµατα
• τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των αρτεργατών
• γενικά την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων

• την χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων
• τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εµπορίου κα την
συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου
∆. Της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Ε. Των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του ∆ήµου
Στ. Να εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα θέµατα των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται
παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων
Ζ. Την πολιτική εποπτεία των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να προωθεί τις
πολιτικές κατευθύνσεις του προς τις υπηρεσίες, µέσω του Γενικού Γραµµατέα και των διευθυντών
του ∆ήµου
Η. Την τέλεση Πολιτικών Γάµων