Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος, Αγγέλης Πολυνείκης

Αντιπρόεδρος, Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος

Γεν. Γραμματέας, Χαμιζίδης Ιωάννης

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Μεντεσίδης Χαράλαμπος

Ταμίας, Μπασιάς Παναγιώτης

Μέλη, Χρυσάκης Κωνσταντίνος, Δήμου-Ρούση Αγγελική,

Πατσάκα Μαλαματή, Καραθανάσης Δημήτριος.