Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, ο Δήμος Εορδαίας ως δυνητικός δικαιούχος της πρόσκλησης µε τίτλο «∆ράσεις ανάπτυξης και αναβάθµισης υποδοµών σχολικής εκπαίδευσης (Υποδοµές) » του Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατέθεσε πρόταση ένταξης για το έργο «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεµαΐδας ∆ήµου Εορδαίας», ύψους 7.032.618 ευρώ. Η πρόταση του Δήμου Εορδαίας δομείται σε 7 υποέργα εκ των οποίων τα δύο βασικότερα αφορούν το κύριο έργο, την αμοιβή του βασικού μελετητή και του Τεχνικού Συμβούλου.

kozan.gr