Διαθέσιμο ενημερωτικό υλικό για τη διευκόλυνση των υποψηφίων για την υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
🆘Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρακαλούμε για την εκ των προτέρων μελέτη των ενημερωτικών εντύπων, προκειμένου να μην υποβάλλονται ερωτήσεις οι οποίες εμφανώς απαντώνται στα εν λόγω έντυπα και στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.