Το Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί, προσκαλεί απόφοιτους τεχνολογικών/θετικών επιστημών ή/και κατόχους μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Βιοοικονομία
  • Υδρογόνο
  • Βιοενέργεια και Βιομάζα
  • Βιοαπόβλητα
  • Αγροτική και Αστική Ανάπτυξη
  • Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Περιβάλλον

Το αντικείμενο των δυνητικά παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται ως εξής:

  • Διαχείριση και τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Συγγραφή προτάσεων ευρωπαϊκών ή/και εθνικών έργων
  • Ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οικονομοτεχνικές μελέτες

Η προηγούμενη ενασχόληση με ευρωπαϊκά έργα, ιδιαίτερα Horizon2020 και Interreg, είναι επιθυμητή.

Ο Διδακτορικός τίτλος σπουδών είναι επιθυμητός.

Απαιτούμενο προσόν αποτελεί η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.

Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκήρυξης ή προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση το CluBE, ούτε το άτομο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του (της).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail στη διεύθυνση [email protected], μέχρι τις 12/03/2021, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό́ σημείωμα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.