Την ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Γεωτεχνικών από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ζητά το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή που απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει από μέλη του Παραρτήματος μας, για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες Γεωτεχνικών, που σχετίζονται με την τεχνολογική τους αναβάθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την εισαγωγή νέων λειτουργιών και καινοτόμων εφαρμογών, για την χαρτογράφηση φυσικών πόρων και βλάστησης με τη χρήση της τηλεπισκόπησης, αξιοποίησης των δορυφορικών δεδομένων των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και των δεδομένων από drone για την εφαρμογή τεχνικών γεωργίας και κτηνοτροφίας ακριβείας, την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίων χημικών αναλύσεων – διαπίστευσης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων κ.α.

Πρόκειται για οικονομικές – επαγγελματικές δραστηριότητες Γεωτεχνικών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες ουσιαστικά απουσιάζουν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων από εξειδικευμένο και με υψηλή κατάρτιση προσωπικό, θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβοήθηση της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του εκσυγχρονισμού των τεχνικών καλλιέργειας, της άσκησης γεωργικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον, της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, της διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και γενικότερα της βλάστησης και των χρήσεων-καλύψεων γης. Ακόμη, μέσω του ελέγχου, της διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων.

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες αναμένεται να συμβάλλουν:

– Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής και στη διασφάλιση της ποιότητας τους.

– Στην αειφόρο διαχείριση των δασών και των φυσικών πόρων καθώς και στην  ανάσχεση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

– Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στο σύγχρονο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

– Στην ανάπτυξη ερευνητικών σχεδίων και επενδυτικών προγραμμάτων, με σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

– Στη στήριξη της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

– Και τέλος στην ελάφρυνση του εργασιακού φόρτου των δημόσιων υπηρεσιών ιδιαίτερα για την διεκπεραίωση της χημικής αναλυτικής διεργασίας.

Όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς είναι αυτή που επηρεάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Περιφέρεια από τη μετάβαση της χώρας σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, αλλά και επειδή ο αγροδιατροφικός κλάδος της οικονομίας αποτελεί κλάδο προτεραιότητας με σημαντικές προοπτικές για την οικονομική της ανάπτυξη.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε σκόπιμο στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» να ενισχύονται κατ’ εξαίρεση οι ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες Γεωτεχνικών, με ενδεικτική αναφορά στους εξής:

02.40.10.03 – Υπηρεσίες δασολόγου.

70.22.15.02 – Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών – γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

70.22.15.03 – Υπηρεσίες Δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων).

70.22.15.06 – Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας.

70.22.12.12 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμ/σεων.

71.12.34.01 – Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο.

71.12.35.00 – Υπηρεσίες χαρτογράφησης.

71.20.11.04 – Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων Χημείας Τροφίμων.

71.20.11.08 –  Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων.

75.00.00.00 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.

81.30.00.00 – Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου.

Με την επισήμανση ότι σε επίπεδο Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η διαδικασία διαβούλευσης για προτάσεις ανάπτυξης των κλάδων προτεραιότητας της Περιφέρειας είναι συνεχής, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή συνεργασία επί του θέματος.

Με τιμή,
Ο Πρόεδρος
της Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας