Ξεκινάει στις 8/11/2017  η τρίτη- και τελευταία-  περίοδος υποβολής αιτήσεων για επιδότηση δαπανών 100% για δημιουργία επιχείρησης από άνεργους ή μισθωτούς πτυχιούχους, καθώς και για ελεύθερους επαγγελματίες.

Μπορούν να συμμετέχουν:

  • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και για τον ΔΩΡΕΑΝ υπολογισμό της βαθμολογίας σας επικοινωνήστε με την ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και το e-tax services  στο τηλέφωνο 2461041414

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

3ος κύκλος ηλεκτρονικής υποβολής – Ολοκλήρωση του προγράμματος στις 13/12/2017

Έχουν ολοκληρωθεί οι δύο πρώτοι κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής και με τον τρίτο ολοκληρώνεται  το πρόγραμμα:

  • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 – Λήξη 9.8.2017 (Ολοκληρώθηκε)
  • 2η περίοδος υποβολής: Έναρξη  6.9.2017 – Λήξη 11.10.2017 (Ολοκληρώθηκε)
  • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά και για τον ΔΩΡΕΑΝ υπολογισμό της βαθμολογίας σας επικοινωνήστε με την ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και το e-tax services  στο τηλέφωνο 2461041414