Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την απροθυμία της αγοράς για χρηματοδότηση του Δήμου από εμπορικές τράπεζες.

 2. Περί έγκρισης λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων(Τ.Π.Δ).

 3. Περί έγκρισης διαχειριστικού ελέγχου Κοινωφελούς Επιχείρησης και ΝΠΔΔ του Δήμου.

 4. Περί ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων -δαπανών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Σερβίων-Βελβεντού και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019

 5. Περί ψήφισης ισολογισμού, χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων – Βελβεντού και έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

 6. Περί Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού οικον. έτους 2019

 7. Περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.

 8. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού στην εγκατάσταση της εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Ο.Ε» στην εκτός οικισμού περιοχή Σερβίων του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού.

 9. Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

 10. Περί μεταφοράς της βιβλιοθήκης του Μ.Ο.Σ στο κτίριο Ράπτη

 11. Περί υποβολής συμπληρωματικών προτάσεων-εισηγήσεων για Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε Κοζάνης

 12. Περί διάθεσης θέσεων Μαθητείας των ΕΠΑΛ, Ι.Ε.Κ και ΕΠΑ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ