Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης», στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι οι εξής:

α) γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου

β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο

γ) εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών

δ) μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) μπορεί να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος

στ) διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α΄167)(παρ.2 άρθρο 76 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18).

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί την θητεία των Δημοτικών Αρχών (παρ.1 άρθρο 76 Ν. 3852/1Οόπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18).

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας και από δημότες, που συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων. Οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.

Έναν τουλάχιστο μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο Δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Δήμου πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κοζάνης για την περίοδο 2019 – 2023.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κοζάνης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή και οι οποίοι θα εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Δήμο κατόπιν κλήρωσης,

να αποστείλουν μέχρι την 25/10/2019 ταχυδρομικά ή να καταθέσουν εγγράφως αίτηση στο Δήμο Κοζάνης, Πλατεία Νίκης 1 Τ.Κ. 50131 ή με FAX στο 2461023695 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kozani@cityofkozani.gov.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κοζάνη,……………/………../2019

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κοζάνης

Θέμα: Συμμετοχή στη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης»

Ανταποκρινόμενος/η στην από 16/10/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο Κοζάνης, δηλώνω ότι είμαι δημότης του Δήμου Κοζάνης, είμαι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου και ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω σε αυτή.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι:

Ονοματεπώνυμο……………………………………………………………………………………….

Όνομα πατέρα………………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο………………………………………………………………………………………………..

Email……………………………………………………………………………………………………….

Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………….

Ταχυδρομικός κώδικας……………………………………………………………………………..

Ο/Η δηλών