Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις διατάξεις της νέας Π.Ν.Π που εκδόθηκε στις  13.04.2020 (ΦΕΚ Α 84), οι οποίες ρυθμίζουν κατ’ εξαίρεση το θέμα της επιστροφής χρημάτων για οργανωμένα ταξίδια και μεμονωμένες τουριστικές υπηρεσίες, που ακυρώθηκαν ή θα ακυρωθούν για λόγους που οφείλονται στις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19, με τη μέθοδο του πιστωτικού σημειώματος (voucher). Οι διατάξεις αφορούν οφειλές των τουριστικών επιχειρήσεων (περιλαμβανομένων των τουριστικών γραφείων) προς τους πελάτες τους.

Συγκεκριμένα:

Οργανωμένο ταξίδι (Τουριστικό γραφείο προς πελάτη) [Άρθρο εβδομηκοστό της Π.Ν.Π.]

  • Η ρύθμιση αφορά συμβάσεις που καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και πελάτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της ελληνικής Επικράτειας.
  • Εάν, μετά την καταγγελία, το τουριστικό γραφείο υποχρεούται, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που αυτός έχει καταβάλει για την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, το τουριστικό γραφείο μπορεί – κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων της σύμβασης ή του νόμου- να προσφέρει στον πελάτη, αντί της άμεσης επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα (voucher) ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
  • Το τουριστικό γραφείο ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από τις 13.04.2020 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Π.Ν.Π.), εντός τριάντα (30) ημερών από αυτή την ημερομηνία. Σε περίπτωση που το τουριστικό γραφείο δεν ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος, υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το οφειλόμενο ποσό.
  • Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή άλλου οργανωμένου ταξιδιού, όμοιου ή αντίστοιχου με αυτό που αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.
  • Εάν η συνολική αξία του ταξιδιού που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία του ταξιδιού που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στο τουριστικό γραφείο.
  • Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού μεταξύ του τουριστικού γραφείου και του πελάτη, το τουριστικό γραφείο υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.
  • Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της Π.Ν.Π. της 13.04.2020 από διοργανωτές πακέτων καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.
  • Οι ως άνω διατάξεις της συγκεκριμένης Π.Ν.Π. εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις οργανωμένων ταξιδιών στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο, όχι μόνο ελληνικό, αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ.
  • Εξαίρεση αποτελούν οι υπηρεσίες που αφορούν συνδιαλλαγή με τουριστική επιχείρηση του εξωτερικού, η οποία δεν συμμορφώνεται με ισχύον κανονιστικό πλαίσιο διευθέτησης των ταξιδιωτικών διακανονισμών που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας και επιβάλλει μονομερώς ακυρωτική πολιτική.