Εράτυρα 2020. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Αυγούστου.