Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π.οικ. 65910 (ΦΕΚ 4566/Β/15-10-2020), την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 για τη λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.

Παρακαλούμε να αποστείλετε την πρόθεση συμμετοχής σας και την ψήφο σας ανά θέμα από 20:00 έως 21:00, στο email : proedros@velvento.eu

  1. Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βελβεντού για το σχολικό έτος 2021-2022.

  2. Εξέταση αίτησης δημοτών για επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Αγίου Μερκουρίου.

  3. Καθορισμός τελών λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργαστή Λυμάτων (Βιολογικός καθαρισμός).

  4. Επιβολή τέλους χρήσης Κοιμητηρίου και Οστεοφυλακίου.

  5. Ανάκληση της υπ’ αριθμό 56/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού: «Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον Ο.Ε.Κ. για την ανέγερση συγκροτήματος εργατικών κατοικιών στο Βελβεντό».

  6. Τροποποίηση (6η) προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

  7. Αναμόρφωση και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια