Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεδρίασε στις 15062022 κι αποφάσισε την τοποθέτηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» ως εξής:
Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» περιέχει εκσυγχρονιστικές διατάξεις και φέρνει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Ωστόσο, στο θέμα του μοντέλου Διοίκησης υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις. Εν γένει η Σύγκλητος του ΠΔΜ υιοθετεί τις θέσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων της 14/6/2022 και επιπροσθέτως θίγει τα εξής ζητήματα:

1. Στο σχέδιο νόμου με το εδάφιο α) του άρθρου 343 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’ καταργούνται τα άρθρα 1 έως 60 του ν. 4009/2011. Κατά συνέπεια, καταργείται και η παράγραφος 7 άρθρο 29, σύμφωνα με τις διατάξεις της οποίας παρέχεται στα Πανεπιστήμια η δυνατότητα απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων. Αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα η διατήρηση της παραπάνω διάταξης για την ομαλή λειτουργία των Περιφερειακών Ιδρυμάτων.

2. Στο σχέδιο νόμου με το εδάφιο γ) του άρθρου 343 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’ καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016. Συνεπώς δεν θα είναι πλέον εφικτή η μετάταξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις κατηγοριών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). (Θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις που κατατέθηκαν έως και την 31η032022). Η κατάργηση της παραπάνω διάταξης θα πλήξει και πάλι ιδιαίτερα τα Περιφερειακά Ιδρύματα, στερώντας από αυτά μία ακόμη δυνατότητα ενίσχυσης του εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού τους.


3. Προτείνεται η επαναφορά της δυνατότητας μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από τριετή θητεία.

4. Στο σχέδιο νόμου δεν εκπροσωπούνται οι Διοικητικοί Υπάλληλοι σε κανένα Συλλογικό Όργανο, παρότι αποτελούν καθοριστικής σημασίας κατηγορία μελών των Ιδρυμάτων, για τον λόγο αυτό προτείνουμε να συνεχίζουν να εκπροσωπούνται, κατ’ ελάχιστον στη Σύγκλητο.

5. Θα πρέπει να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργίας των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, κάτι που δεν είναι ορατό με τη διοικητική ανακατάταξη που επιχειρείται.

6. Προτείνεται η αποδοχή των προτάσεων του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ.

7. Τα υπό ίδρυση μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για τα οποία έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσουν με βάση τον καινούργιο νόμο μέχρι την πιστοποίησή τους.