Όπως αποκαλύπτει το kozan.gr, “τρέχουν” ταχύτατα οι διαδικασίες για την έναρξη εργασιών αποκατάστασης εδαφών από την ΔΕΗ οι οποίες θα μεταβιβαστούν στο Δημόσιο. Χθες Πέμπτη 22/9, με προϋπολογισμό 200.880.000 €, εντάχθηκε  το σχετικό έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.  Το βασικό φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των εδαφών, τα οποία θα μεταβιβαστούν από τη ΔΕΗ ΑΕ στο Δημόσιο. Οι βασικοί όροι της μεταβίβασης καθώς και της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει αποτυπωθεί σε Προγραμματική Σύμβαση η οποία μετά την υπογραφή της κυρώθηκε με νόμο. Η αποκατάσταση των εδαφών θα υλοποιηθεί μέσω τριμερών συμβάσεων μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ, της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. και των εργολάβων της ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίοι θα ανακηρυχθούν Ανάδοχοι σε συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, τις οποίες θα διεξάγει η ΔΕΗ ΑΕ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι  εκτάσεις που θα διατεθούν έως την 31.08.2025, ανέρχονται σε 97.008 στρέμματα και αφορούν στις αδιατάρακτες και στις ήδη αποκατεστημένες εκτάσεις, καθώς και σε αυτές στις οποίες θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης στα Ορυχεία Αμυνταίου και Καρδιάς, στα οποία έχει περατωθεί η εξορυκτική δραστηριότητα της ΔΕΗ ΑΕ, και στις περιοχές που θα αποδεσμεύονται σταδιακά από τα υπόλοιπα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.. Το ΤΑΑ θα καλύψει το κόστος αποκατάστασης των μεταβιβαζόμενων εδαφών προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές επενδύσεις και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες όπως βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα.

Κατόπιν των εργασιών αποκατάστασης  θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ οι εργασίες αναπροσαρμογής γαιών για την προώθηση συνεργασιών και εξασφάλισης κινήτρων για την υποδοχή ιδιωτικών επενδύσεων και γενικότερα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μίας βιώσιμης ανάπτυξη.