Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, ένα (1) άτομο Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολ. λεωφορείων και ένα (1) άτομο Δ.Ε.  ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
και όχι πέραν της 30/6/20
22.

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ
ΥΕ
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην παρακάτω διεύθυνση : Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας, Μακρυγιάννη 5, Τ.Κ.: 50132 Κοζάνη, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dmea@sch.gr , εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας και στο κατάστημα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης (Δημοκρατίας 27Διοικητήριο (4ος όροφος)) καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Κοζάνης και Εορδαίας, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που

θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται  λεπτομερώς στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας: https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/anakoinoseis/anakoinoseis/135512021


Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο:2461021163  (υπόψη Ειρήνη Μαλίνη)

kozan.gr