Ο Δήμος Βοΐου, διοργάνωσε την Παρασκευή 24-7-2020, στις 12.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, εκδήλωση με θέμα: «Συνεργασία του Δήμου Βοΐου με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση της Πράξης “ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ” («το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης  (Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας) αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

 1. Οργάνωση και λειτουργία της δομής

 2. Διερεύνηση προϋποθέσεων υπαγωγής του Κυρίου του Έργου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα κάθε φύσης και αντικειμένου εφόσον υπάρχει όφελος οποιασδήποτε μορφής

 3. Οργάνωση και σχεδιασμός υποβολής προτάσεων/αιτήσεων

 4. Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξης για την ένταξη στα εν λόγω Προγράμματα

 5. Δημιουργία μητρώου εξωτερικών συνεργατών συμβούλων, εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων επιστημόνων

 6. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων

 7. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

 8. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

 9. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.

 10. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

 11. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του Κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

 12. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

 13. Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα υποβολής προτάσεων και αναπτυξιακά θέματα

Ως παραδοτέα του Έργου θα είναι τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων με αναλυτικές αναφορές και στοιχεία σχετικά με τις υποβολές και τις υλοποιήσεις των ερευνών, των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αλλά και την εν γένει λειτουργία της Δομής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίστηκε ο κ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Καθηγητής & Διευθυντής του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του «Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας».

 

Φωτογραφίες & Βίντεο radiosiatista.gr

Κείμενο kozan.gr