Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, αίτημα προς την ΔΕΗ Α.Ε. κατέθεσε η ΔΕΥΑ Κοζάνης για την παραχώρηση χρήσης χώρου συνολικής επιφάνειας  5 στρεμμάτων εντός του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς για την χωροθέτηση & ανέγερση νέου αντλιοστασίου μεταφοράς της ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και την εγκατάσταση συνοδευτικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μονάδα επεξεργασίας & παραγωγής αφαλατωμένου νερού, δεξαμενής αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού, αποθηκευτικοί χώροι, ηλεκτρικού υποσταθμού και χωροθέτηση οδεύσεων αγωγών διασύνδεσης του αντλιοστασίου με τις μονάδες παραγωγής). Το αίτημα τέθηκε στο πλαίσιο της προτεινόμενης τεχνικής λύσης κατασκευής από την ΔΕΗ Α.Ε. νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ εντός του γηπέδου του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς και  τις γενικότερες λειτουργικές ανάγκες που απορρέουν από την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής για την ωρίμανση των έργων που αφορούν τους αγωγούς διασύνδεσης και την κατασκευή νέου αντλιοστασίου μεταφοράς & συνοδευτικών εγκαταστάσεων.

kozan.gr