Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποζημίωση του Δήμου Εορδαίας λόγω προσκύρωσης έκτασης σύμφωνα με τις υπ’αριθ. αριθμ. 3/94 πράξης τακτοποίησης στο ΟΤ 315 και 1/2021 στο ΟΤ 314 στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιότης.

 1. Εκποίηση αποβλήτων Λιπαντικών και μεταχειρισμένων οχημάτων /μηχανημάτων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιότης.

 1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καταστήματος στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Στελέχωση μίας θέσης ασκούμενου δικηγόρου στον Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου Εμπορίου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αίτημα για τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά τη μίσθωση οικήματος που στεγάζεται το ΚΕΠ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη σχετικά με τη διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος ΕΠΖ Λόφτσαλης Αναστάσιος.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακού .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού ( 184, 194 204, ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απόφασης Σχολικής επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Γνωμοδότηση ή μη ΔΣ επί αιτήματος του Μαυροματίδη Χριστόφορου για άδεια εκσκαφή για αναζήτηση θησαυρού στην περιοχή Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω e presence.gov.gr κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) και 33282/29-5-20 (ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιων του ΥΠΕΣ, την 23η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση για ΜΠΕ :

1) φωτοβαλταικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 134 ,978 MW στη θέση « ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ 5 » ΔΕ Πτολεμαΐδας Εορδαίας ΠΔΜ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ.

2)) Φωτοβολταικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,7824 MW στη θέση ΠΕΡΔΙΚΑΣ 7 του υποσταθμού Περδίκκα Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

3) φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 14,988 MW στη θέση «Πτελεωνας 1 » ΔΕ Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

4) φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 18,000 18 MW στη θέση «Πτελεωνας 2 » ΔΕ Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

5) φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 39,99003 MW στη θέση « ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1 » στο ορυχείο Αμυνταίου που βρίσκεται στη ΔΕ Αετού – Πτολεμαΐδας – Φιλώτα Δ Αμυνταίου της ΠΕ Κοζάνης Φλώρινας.

ΔΕ Αγίας Παρασκευής & Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ.

6) Φωτοβολατικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33 MW στη θέση Σπηλιάς Δήμου Εορδαίας περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ΠΔΜ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής