Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και το Π.Δ. 7/2010.

2. Την από 21-11-2019 Πράξη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, ανακήρυξη εκλεγέντων μελών των αιρετών Οργάνων του Τ.Ε.Ε., όπως προέκυψαν μετά τις εκλογές του Τ.Ε.Ε. στις 311-2019.

3. Τα αποτελέσματα των μυστικών ψηφοφοριών που έγιναν κατά την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στις 9 Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτά καταγράφονται στα σχετικά Πρακτικά για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα καθώς και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Τους επιτυχόντες των εκλογών ως Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, όπως παρακάτω :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κιάνας Στέργιος του Μεν., Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συλλίρης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Εμμανουήλ Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός

ΜΕΛΗ : 1. Μαντζιάρης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 2. Ματάνας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός 3. Μιμίκου Ευδοκία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 4. Ντώνας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός 5. Παπακώστα Ελευθερία, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 6. Ράλλης Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Για την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Τζίτζικας Γεώργιος Βούρας Αθανάσιος Μπραγιάννης Δημήτριος